Weihao Yu (余伟浩)


Weihao Yu


Publication

Google Scholar

InceptionNeXt: When Inception Meets ConvNeXt
Weihao Yu, Pan Zhou, Shuicheng Yan, Xinchao Wang
CVPR 2024 [Code] Star
MetaFormer Baselines for Vision
Weihao Yu, Chenyang Si, Pan Zhou, Mi Luo, Yichen Zhou, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Xinchao Wang
T-PAMI 2023 [Synced News (in Chinese)] [Code] Star (SOTA without novel token mixer)
MetaFormer Is Actually What You Need for Vision
Weihao Yu, Mi Luo, Pan Zhou, Chenyang Si, Yichen Zhou, Xinchao Wang, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
CVPR 2022 (Oral) [Marktechpost News] [QbitAI News (in Chinese)] [Code] Star
Inception Transformer
Chenyang Si*, Weihao Yu*, Pan Zhou, Yichen Zhou, Xinchao Wang, Shuicheng Yan
NeurIPS 2022 (Oral) [Code] Star
Mugs: A Multi-Granular Self-Supervised Learning Framework
Pan Zhou*, Yichen Zhou*, Chenyang Si*, Weihao Yu, Teck Khim Ng, Shuicheng Yan
arXiv:2203.14415 [Code] Star
Refiner: Refining Self-attention for Vision Transformers
Daquan Zhou, Yujun Shi, Bingyi Kang, Weihao Yu, Zihang Jiang, Yuan Li, Xiaojie Jin, Qibin Hou, Jiashi Feng
arXiv:2106.03714 [Code] Star
Tokens-to-Token ViT: Training Vision Transformers from Scratch on ImageNet
Li Yuan, Yunpeng Chen, Tao Wang, Weihao Yu, Yujun Shi, Zihang Jiang, Francis EH Tay, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
ICCV 2021 [Code] Star
LV-BERT: Exploiting Layer Variety for BERT
Weihao Yu, Zihang Jiang, Fei Chen, Qibin Hou, Jiashi Feng
Findings of ACL 2021 [Code] Star
ConvBERT: Improving BERT with Span-based Dynamic Convolution
Zihang Jiang*, Weihao Yu*, Daquan Zhou, Yunpeng Chen, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
NeurIPS 2020 (Spotlight) [Code] Star
ReClor: A Reading Comprehension Dataset Requiring Logical Reasoning
Weihao Yu*, Zihang Jiang*, Yanfei Dong, Jiashi Feng
ICLR 2020 [Project] [Code] Star
Heterogeneous Graph Learning for Visual Commonsense Reasoning
Weijiang Yu, Jingwen Zhou, Weihao Yu, Xiaodan Liang, Nong Xiao
NeurIPS 2019 (Spotlight) [Code] Star
Knowledge-Embedded Routing Network for Scene Graph Generation
Tianshui Chen*, Weihao Yu*, Riquan Chen, Liang Lin
CVPR 2019 [Code] Star
Deep Reasoning with Knowledge Graph for Social Relationship Understanding
Zhouxia Wang*, Tianshui Chen*, Jimmy Ren, Weihao Yu, Hui Cheng, Liang Lin
IJCAI 2018 [Code] Star
Propagation of Airy Gaussian Vortex Beams in Uniaxial Crystals
Weihao Yu, Ruihuang Zhao, Fu Deng, Jiayao Huang, Chidao Chen, Xiangbo Yang, Yanping Zhao, Dongmei Deng
Chin. Phys. B, 2016